Om Trygg plåt

Ett auktoriserat företag arbetar effektivt och har kontroll på arbetsprocessen hela vägen. Det gör att du som kund alltid kan vara säker på att få en kvalitetssäker leverans.

Kvalitetssäkert arbetssätt
De auktoriserade företagen får ett likvärdigt sätt att arbeta. Det innebär både trygghet och tydlighet för kunden. Ett auktoriserat företag har en dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Det gör att företaget kan garantera att leveransen till kund är kvalitetssäkrad enligt överenskommelse.

Auktorisationen Trygg plåt är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde.

Kunskap och struktur
De auktoriserade företagen får också tillgång till unika verktyg och dokument. De får bland annat en handbok innehållande
instruktioner, exempel och mallar som de ska använda för att ta fram sin företagsspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.

De auktoriserade företagen får dessutom tillgång till unika dokument med fördjupningar, förklarande texter, färgbilder och
3D-animationer som förklarar instruktionerna gällande byggnadsplåt i Hus AMA.

Eget initiativ
Initiativet till Trygg plåt kommer från företagen själva. De ser en auktorisation som ett viktigt steg i sin kvalitetssäkring inför framtidens behov.

Hög trovärdighet
För att hålla hög trovärdighet utförs auktorisationen av en extern part – certifieringsorganet INCERT.

Extra lång garantitid
Genom Svensk Byggplåts garantifond har de auktoriserade företagen möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid.

Trygg plåt är framtagen av bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen. Auktorisationen är tillgänglig för alla plåtslagerier.

Läs mer om Trygg plåt på Plåt & Ventföretagens hemsida här.